Algemene voorwaarden Bedrijfswagen.nl

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden zakelijke gebruikers
De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke gebruikers van de website Bedrijfswagen.nl. Door het plaatsen van een Advertentie gaat de Adverteerder akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.2 Aanvullende voorwaarden voor zakelijke gebruikers
Er gelden aanvullende voorwaarden voor zakelijke abonnees van Bedrijfswagen.nl. Door het aangaan van een overeenkomst of het plaatsen van een Advertentie gaat de Adverteerder akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Toegang tot gegevens door Bedrijfswagen.nl en de zakelijke gebruiker
Bedrijfswagen.nl heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de zakelijke gebruiker, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van zakelijke gebruikers die door hen bij het gebruik van de website zijn verstrekt of worden gegenereerd.

2.1 Verkregen informatie voor de zakelijke gebruiker
Een zakelijke gebruiker verkrijgt informatie die noodzakelijk is Bedrijfswagen.nl te kunnen gebruiken, zoals contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Advertentie(s).

2.2 Bescherming van privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Bedrijfswagen.nl is een belangrijke taak voor ons. Als Bedrijfswagen.nl verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In onze privacy policy staat welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

3. Rangschikking van advertenties
Er zijn verschillende factoren die die invloed hebben op de volgorde waarin de advertenties worden getoond op Bedrijfswagen.nl. Het uitgangspunt is dat de advertenties worden gerangschikt naar het moment van plaatsing en relevantie, maar hierop zijn uitzonderingen van toepassing.

4. Verplichtingen adverteerder
De adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie(s) en zal zorg dragen voor juistheid, actuele advertentie(s), volledigheid en geen misleidende advertentie(s) plaatsen.

4.1 Adverteerder zal uitsluitend advertenties plaatsen voor Bedrijfswagens
De adverteerder zal uitsluitend advertenties plaatsen van het aanbod in bedrijfswagens. Het aanbod mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet gebruikt worden om andere diensten of producten te adverteren.

4.2 Verwijdering en/of wijzigingen van advertentie
Adverteerder is verplicht zorg te dragen dat de advertentie wordt verwijderd zodra de daarin aangeboden bedrijfswagen niet meer beschikbaar is.

4.3 Wijzigingen in gegevens van de Adverteerder
Indien er een wijziging plaatsvindt in de gegevens van de Adverteerder, dan dient de Adverteerder zelf zorg te dragen voor de actualisatie op Bedrijfswagen.nl. Denk hierbij aan contactgegevens, website etc.

5. Plaatsing van advertenties door Bedrijfswagen.nl
Bedrijfswagen.nl spant zich in om de Advertenties zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen. Echter geeft Bedrijfswagen.nl geen plaatsingstermijn garanties.

6. Aanvullende voorwaarden zakelijke abonnees 
Deze aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op zakelijke abonnees met betrekking tot Bedrijfswagen.nl. 
Eventuele (algemene) voorwaarden van Abonnee worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Abonnee kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.

Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstig betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

6.1 Zakelijke abonnee
Zakelijke gebruikers kunnen ervoor kiezen om specifieke advertenties en/of diensten te gebruiken die door Bedrijfswagen.nl worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten worden aan de zakelijke gebruiker getoond voordat hij daarmee akkoord gaat.

6.2 Aansprakelijkheid
Indien komt vast te staan dat Bedrijfswagen.nl aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de abonnementskosten over een maand behoudens voor zover er sprake is van opzet en grove schuld zijdens Bedrijfswagen.nl.

Bedrijfswagen.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

Bedrijfswagen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de ten behoeve van de Abonnee in bedrijfswagen.nl ingevoerde gegevens. Abonnee vrijwaart Bedrijfswagen.nl in en buiten machte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere voortvloeiende uit de publicatie van de occasions en de daarmee verbonden gegevens.

Behoudens opzet of grove schuld van Bedrijfswagen.nl is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Abonnee als gevolg van storingen en dergelijke bij het operationeel zijn van bedrijfswagen.nl.

6.3 Aanvaarding abonnement
Een abonnement komt tot stand zodra het door Abonnee volledig ingevulde en ondertekende antwoordformulier door Bedrijfswagen.nl is ontvangen. Abonnee kan uit hoofde van het abonnement uitsluitend bedrijfswagens, welke eigendom van hemzelf c.q. van zijn eigen bedrijf zijn, aanbieden op Bedrijfswagen.nl.

7. Wijzigingen 
Bedrijfswagen.nl is vrij in het wijzigen van de website c.q. databank, indien dit een toevoeging is voor Bedrijfswagen.nl (dus ook reclame-uitingen). Teksten die door Abonnee worden ingebracht, die om welke reden dan ook niet acceptabel zijn voor Bedrijfswagen.nl, zullen onmiddellijk door Bedrijfswagen.nl worden verwijderd.

8. Overmacht
Alle situaties van overmacht ontslaan Bedrijfswagen van enige verplichtingen tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Bedrijfswagen.nl onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichting van Bedrijfswagen.nl jegens de zakelijke gebruiker en/of Abonnee geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Bedrijfswagen.nl kan worden verlangd.
Bedrijfswagen.nl is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de zakelijke gebruiker en/of Abonnee.

9. Klachten
Mocht je een klacht hebben aangaande het functioneren van de website Bedrijfswagen.nl dan vragen wij jou om contact met ons op te nemen.